teleporady

11.08.2017

Raport nr 21/2017

Korekta raportu okresowego – skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za rok 2016

Na skutek wyrażenia przez biegłego rewidenta w dniu 10 marca 2017 roku:

(a)   opinii z zastrzeżeniem o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym EMC Instytut Medyczny S.A. i jej spółek zależnych (razem „Grupa”) za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz

(b)   opinii z zastrzeżeniem o jednostkowym sprawozdaniu finansowym EMC Instytut Medyczny S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku,

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. (Emitent lub Spółka) postanowił dokonać korekty danych ujętych w wymienionych powyżej sprawozdaniach finansowych.

Korekta danych wynika z braku ujęcia, ustalonych w wyniku testu na utratę wartości, odpisów z tytułu utraty wartości ośrodków generujących środki pieniężne Spółki oraz Grupy na dzień 31 grudnia 2016 roku. Jak wskazano w przytoczonych powyżej opiniach biegłego rewidenta z zastrzeżeniem, wartość odzyskiwalna ośrodków generujących środki pieniężne Grupy oraz Spółki była na 31 grudnia 2016 roku niższa niż wartości bilansowe ich aktywów o kwotę, odpowiednio 11.524 tys. zł (Grupa) oraz 13.359 tys. zł (Spółka).

Wprowadzone korekty nie mają wpływu na okresy kwartalne roku 2016 oraz na bilans otwarcia danych porównawczych – na dzień 1 stycznia 2016 roku.

Skorygowane dane finansowe Grupy i Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku zaprezentowane są w załączniku do niniejszego raportu – skorygowane dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy i sprawozdania finansowego Spółki.

Ponadto, Emitent niniejszym informuje też o korekcie związanej z rozliczeniem wpływu nabycia spółki Q-Med sp. z o.o. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy, opisanym w nocie 5.1 „Rozliczenie nabycia nowych jednostek w Grupie EMC” do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. 

Korekta wpływa na wysokość wartości niematerialnych wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, a także na wysokość straty netto wykazanej w  skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

Korekta wynika z popełnionego błędu obliczeniowego i dotyczy wartości dokonanych w wyniku wyceny przy nabyciu spółki Q-Med Sp. z o.o. na dzień objęcia kontroli, tj. 01 sierpnia 2016 roku.

Skorygowane dane finansowe Grupy i Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 zaprezentowane są w załączniku do niniejszego raportu – skorygowane dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

Załączniki

1. Skorygowane dane finansowe Grupy i Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016

EMC_raport bieżący_korekta SF2016_załącznik

" "