09.12.2021

Raport nr 19/2021

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA za lata 2019 i 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA (dalej: Spółka) niniejszym przedstawia sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach EMC Instytut Medyczny S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta o sprawozdaniu wydaną na podstawie art. 90g ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz opinią biegłego rewidenta stanowią załącznik do niniejszego raportu.

20 EMC Sprawozdanie o wynagrodzeniach20 EMC Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport (signed)