teleporady

26.10.2020

Raport nr 19/2020

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zdrowie Sp. z o.o.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 26 października 2020 r. złożył oświadczenie o objęciu nowych 4400 udziałów w kapitale zakładowym spółki Zdrowie Sp. z o.o. w Kwidzynie, o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi  łączną wartość 2.200.000,00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych 00/100), w zamian za wkład pieniężny w tej samej kwocie.

 

Objęcie nowych udziałów związane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Zdrowie Sp. z o.o. w ramach którego udziały objął również jeden z mniejszościowych wspólników, tj. Powiat Kwidzyński, który objął 681 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 340.500 (słownie trzysta czterdzieści tysięcy pięćset złotych 00/100) w zamian za wkład pieniężny w tej samej kwocie.

 

Łączna wartość podwyższenia kapitału zakładowego to 2.540.000,00 zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy jego całkowita wartość wyniesie 30.279.500,00 zł, ze skutkiem na dzień zarejestrowania tego podwyższenia przez Sąd Rejestrowy.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

" "