24.07.2017

Raport nr 19/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że Rada Nadzorcza działając na podstawie § 10 ust. 16 lit. f Statutu Spółki, w dniu 21 lipca 2017 r. podjęła uchwałę o wyborze firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

do zbadania sprawozdania finansowego Spółki EMC Instytut Medyczny SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny SA za lata obrotowe  kończące się dnia 31 grudnia 2017 roku, 31 grudnia 2018 oraz 31 grudnia 2019 roku

oraz do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki EMC Instytut Medyczny SA oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny SA za okresy 6 miesięcy kończące się dnia 30 czerwca 2017 roku, 30 czerwca 2018 oraz 30 czerwca 2019 roku.

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130.