teleporady

Raport nr 18/2019

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji Pana Macieja Piorunka z dniem 31 lipca 2019 r., z pełnienia funkcji Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A.

Pan Maciej Piorunek nie wskazał powodów rezygnacji.

 

Podstawa prawna:

1.     Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

2.     § 5 pkt 4 w zw. z § 9  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

"