teleporady

16.02.2016

Raport nr 17/2016

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną Emitenta - Zdrowie Sp. z o.o. w Kwidzynie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje że powziął w dniu 16 lutego 2016 r. wiadomość o zawarciu umów przez spółkę zależną – Zdrowie Sp. z o.o. - umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_, ratownictwo medyczne, podstawowa opieka zdrowotna – transport sanitarny oraz podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach są udzielane w szpitalu prowadzonym przez Spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. Zdrowie Sp. z o.o. w Kwidzynie.O umowach zawartych przez Zdrowie Sp. z o.o. w Kwidzynie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim _2015_ Emitent informował w raportach nr 20/2015 z 11.02.2015, 20/2015-korekta z 22.05.2015, 46/2015 z 22.05.2015, 56/2015 z 21.07.2015, 62/2015 z 2.09.2015, 68/2015 z 5.10.2015, 76/2015 z 9.11.2015 oraz 87/2015 z 3.12.2015. Wśród umów zawartych z Oddziałem Funduszu przez Zdrowie Sp. z o.o., umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona jako umowa nr 11/000840/SZP/11/16.Stronami umowy są Spółka zależna Emitenta – Zdrowie Sp. z o.o. oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku _Oddział Funduszu_.Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Spółkę zależną Emitenta – Zdrowie Sp. z o.o. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 roku została określona w umowie na maksymalnie 11 450 682,56 złotych. Spółka zależna Emitenta – Zdrowie Sp. z o.o. zobowiązana jest, w okresie obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną. Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej od Emitenta z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital prowadzony przez Zdrowie Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wynosi 15 046 900,18 zł.Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "