10.11.2022

Raport nr 16/2022

Informacja o negocjacjach w związku z działaniami zmierzającymi do zawarcia umów kredytu refinansującego

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podjęciu negocjacji w związku z działaniami
zmierzającymi do zawarcia umów kredytu refinansującego umowę kredytu zawartą przez Exportno-importná banka
Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR, z siedzibą w Bratysławie, jako kredytodawcą, oraz Penta Hospitals
International a. s., z siedzibą w Bratysławie, jako kredytobiorcą – gdzie spółka Raportem nr 28/2019 z dnia 21
listopada 2019 r. informowała, o wyrażeniu zgody na udzielenie zabezpieczeń do wskazanej powyżej umowy
kredytu.
Zważywszy, że zgodnie z założeniami, Spółka występować będzie w roli gwaranta ww. transakcji ustanawiając
określone formy zabezpieczeń na swych prawach i majątku niniejszą informację Spółka uznaje jako informację
poufną z uwagi na jej znaczenie dla działalności Spółki.
Spółka w odrębnym raporcie poinformuje o dalszych działaniach związanych z planowaną transakcją