03.11.2022

Raport nr 15/2022

Rezygnacja osoby nadzorującej EMC Instytut Medyczny S.A.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A.  dalej: "Spółka" informuje, że w dniu 3 listopada 2022  wpłynęła rezygnacja Pana Martina Hrežo z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. ze skutkiem na dzień 17 listopada 2022 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa: §5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim