teleporady

24.05.2019

Raport nr 15/2019

Powołanie osób nadzorujących

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 24 maja 2019 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. na Członków Rady Nadzorczej, kandydatów, których sylwetki zostały przedstawiane w raporcie bieżącym nr 14/2019, tj.:

1.           Pan Václav Jirků

Kandydatura została przekazana przez akcjonariusza spółki Care Up B.V z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).

Z wykształcenia lekarz, od 2007 roku związany z funduszem Penta. Aktualnie w funduszu Penta pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego odpowiedzialnego za realizację inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej. Zaangażowany jest w realizację inwestycji Penty w sieć aptek Dr. Max; sieć szpitali Svet zdravia, firmę Dovera oferująca ubezpieczenia medyczne oraz sieć przychodni ProCare na Słowacji.

2.           Pani Agáta Meštellérová

Kandydatura została przekazana przez akcjonariusza spółki Care Up B.V z siedzibą w Holandii.

Agáta Meštellérova ukończyła Akademię Ekonomiczną w Pradze. Podczas studiów uczestniczyła w programie studiów we Francji, w prestiżowej Burgund School of Business, od 2012 roku współpracuje z Penta Investments, s.r.o. i od tego czasu pozostaje współodpowiedzialna za kilka inwestycji głównie w sektorze ochrony zdrowia (apteki i szpitale). Agáta Meštellérova współpracuje również z wiodącą siecią aptek w Europie (Dr. Max), gdzie wspiera zarządzanie i jest również odpowiedzialna za program innowacji. Do czasu zakończonej sukcesem działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami w 2017 r. Agáta Meštellérova była również odpowiedzialna za rozwój polskiego oddziału (Clar System sp. z o.o).

3.           Pan David Soukup – kandydat na Członka Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności

Kandydatura została przekazana przez akcjonariusza spółki Care Up B.V z siedzibą w Holandii. Pan David Soukup oświadczył, że spełnia kryteria niezależności.

Pan David Soukup jest absolwentem Uniwersytetu Karola w Pradze na kierunku Ekonomia.

Od roku 2001 należy do zespołu Grupy Nemos z siedzibą w Czechach, zdobywając doświadczenie zawodowe jako analityk, następnie zajmując stanowisko dyrektora zarządzającego, od roku 2015 prezesa spółki Nemos Group Plc, działającej w sektorze opieki zdrowotnej.

4.           Pan Martin Hrežo

Kandydatura została przekazana przez akcjonariusza spółki Care Up B.V z siedzibą w Holandii.

Pan Martin Hrežo jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Koszycach na Słowacji, posiada dyplom MBA Durham Business School w Wielkiej Brytanii, ponadto jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych Księgowych w Wielkiej Brytanii (ACCA), Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Aktywami w Wielkiej Brytanii (IAM) oraz Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych w Stanach Zjednoczonych (ACFE).

Martin Hrežo dołączył do grupy Penta Hospitals International w styczniu 2017 roku po kilku latach pełnienia funkcji dyrektora finansowego i członka zarządu w spółce Svet zdravia a.s., największej prywatnej sieci szpitali ogólnych na Słowacji. Odpowiada za całościowe zarządzanie finansami i zamówienia.

Martin Hrežo posiada rozległe doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego i zarządzania zdobyte podczas pracy w renomowanych firmach takich jak Deloitte i Grant Thornton. Posiada również bogate doświadczenie w złożonych projektach restrukturyzacyjnych i transformacyjnych w sektorze produkcyjnym, usługowym (Taylor–Wharton, Východoslovenská energetika) i opiece zdrowotnej.

 

5.           Pan Dariusz Hołubowicz

Kandydatura została przekazana przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie.

Dariusz Hołubowicz od 2014 roku należy do zespołu PZU, w którym obecnie zajmuje stanowisko Menedżera Inwestycyjnego. Jego doświadczenie obejmuje: transakcje dłużne – wykupy lewarowane, project finance, pożyczki konsorcjalne oraz projekty strategiczne m.in. akwizycje w sektorze bankowym. Wcześniej Dariusz Hołubowicz pracował w niezależnym butiku inwestycyjnym ICENTIS Corporate Solutions, gdzie zajmował się doradztwem transakcyjnym dla przedsiębiorstw głównie w zakresie pozyskiwania finansowania i restrukturyzacji finansowej.

Wcześniej związany również z firmami doradczo - audytorskimi Grant Thornton oraz Ernst & Young, gdzie zajmował się odpowiednio wycenami oraz audytem finansowym.

Dariusz Hołubowicz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia licencjackie) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia magisterskie). Jest stypendystą Akademii Liderów Rynku Kapitałowego organizowanego (ALRK) przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Zdał również wszystkie trzy egzaminy w ramach programu CFA.

 

6.           Pan Jędrzej Socha

Kandydatura została przekazana przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie.

Pan Jędrzej Socha od 2016 roku należy do zespołu PZU, w którym zajmuje stanowisko Menadżera Inwestycyjnego. W PZU zaangażowany jest przede wszystkim w projekty finansowania dłużnego (LBO, leveraged finance) projekty strategiczne oraz nadzór właścicielski nad wybranymi inwestycjami equity. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Przed dołączeniem do zespołu PZU zdobywał doświadczenie zawodowe w mCorporate Finance S.A. pracując przy projektach M&A, ECM, DCM.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Cranfield School of Management.

7.           Pan Michał Hulbój – kandydat na członka Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności

Kandydatura została przekazana przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie. Pan Michał Hulbój oświadczył, że spełnia kryteria niezależności.

Pan Michał Hulbój jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i uzyskał pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik szkolenia kadr menadżerskich w Banku Millennium, następnie jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE.

W latach 2008-2010 pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU. Pod koniec 2010 roku został dyrektorem Zespołu Zarządzania Produktami Akcyjnymi w Skarbiec TFI. Rok 2012 spędził w Erste Securities Polska na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz.

Od lutego 2013 roku objął stanowisko Dyrektora Zarządzania Aktywami w Fortum TFI S.A., a od października 2013 roku pełnił funkcję członka Zarządu w Fortum TFI S.A. Od grudnia 2014 do listopada 2018 roku pełnił funkcje Prezesa Cresco Sp. z o.o. W czerwcu 2015 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Trakcja PRKiL S.A., gdzie od czerwca 2016 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zasiadając również w Komitecie Wynagrodzeń. Od maja 2017 zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Orzeł Biały S.A., gdzie od września 2017 roku jest Przewodniczącym Komitetu Audytu. Od maja 2017 zasiada w Radzie Nadzorczej LC Corp S.A., gdzie od października 2017 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. W czerwcu 2018 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej spółki Nowa Gala S.A. Od grudnia 2017 zasiada w Radzie Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny S.A. pełniąc jednocześnie funkcję członka Komitetu Audytu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami kandydaci na członków Rady Nadzorczej nie wykonują poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej, nie uczestniczą również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami kandydaci do Rady Nadzorczej nie figurują w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

1)     art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn.zm.),

2)      § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

" "