08.10.2018

Raport nr 15/2018

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 roku

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku, z dotychczasowego terminu – 9 listopada 2018 roku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, na nowy termin – 26 listopada 2018 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.