teleporady

21.10.2022

Raport nr 14/2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 17 listopada 2022 r.

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe

 
 

Treść raportu:          

 

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 17 listopada 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

 

1)    otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2)    wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3)    stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)    wybór Komisji Skrutacyjnej,

5)    przyjęcie porządku obrad,

6)    rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,

7)    zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 


Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

·       Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

·       Art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych

EMC 2022 - Ogłoszenie NWZEMC IM - Uchwały NWZ

" "