16.09.2020

Raport nr 14/2020/KOR

Uzupełnienie treści uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku poprzez dołączenie załącznika do Uchwały nr 26/08/2020 oraz informacja o przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej "Spółka") niniejszym uzupełnia raport bieżący Spółki z dnia 31.08.2020 o nr 14/2020 poprzez dołączenie przyjętej uchwałą nr 26/08/2020 Polityki wynagrodzeń oraz poprzez dołączenie tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały 29/08/2020. Pozostałe informacje opublikowane w raporcie 14/2020 pozostają bez zmian. Spółka zgodnie z raportem 14/2020 informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęto uchwałę nr 5/08/2020 w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki wznowiono o godz. 12:40.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

1.           treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku, wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", przeciw" i "wstrzymujących się" oraz informację o zgłoszonych sprzeciwach, wraz z załącznikiem do Uchwały o nr 26/08/2020 w postaci Polityki wynagrodzeń oraz załącznikiem do Uchwały nr 29/08/2020 w postaci tekstu jednolitego Statutu Spółki, które to dokumenty są uzupełnieniem raportu bieżącego Spółki o nr 14/2020

2.           treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", przeciw" i "wstrzymujących się";

3.           treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8  i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

EMC IM - Polityka wynagrodzeńEMC INSTYTUT MEDCZNY S.A. ZWZ Uchwały sierpień 2020EMC STATUT tekst jednolity