teleporady

09.02.2016

Raport nr 14/2016

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że otrzymał w dniu 8 lutego 2016 r. aneksy do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej są udzielane przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w roku 2015 Emitent informował w raportach bieżących nr 50/2015 z 30.06.2015, 64/2015 z 04.09.2015, 69/2015 z 06.10.2015, 74/2015 z 05.11.2015, 82/2015 z 27.11.2015 oraz 95/2015 z 23.12.2015.W wyniku podpisania aneksów do umowy z NFZ dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie 1 styczeń 2015 - 31 grudzień 2015 wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 12 172 986,00 zł (zwiększenie o 5 976,00 zł).Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 14 464 735,34 zł (zwiększenie o 5 976,00 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą: Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta

" "