teleporady

13.10.2022

Raport nr 13/2022

Zawiadomienie o bezpośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 12.10.2022 od Penta Hospitals International a.s. z siedzibą w Bratysławie, Słowacja (dalej "PHI") zawiadomienia o bezpośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji tj, 90,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniającego do wykonywania prawa głosu w zakresie 90,91 % ogólnej liczby głosów w Spółce przez PHI zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do Raportu.

Zawiadomienie do KNF

" "