teleporady

28.06.2021

Raport nr 13/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2021 roku

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. _dalej "Spółka"_ przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

WYKAZ AKCJONARIUSZY 5%

" "