teleporady

26.04.2019

Raport nr 13/2019/K

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał – korekta

 

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym w informacji dotyczącej zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia błędnie wskazano godzinę rozpoczęcia Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku o godzinie 12:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy
al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.

Pozostałe informacje przekazane w  raporcie 13/2019 oraz treść jego załączników pozostają bez zmian.

 Podstawa prawna szczegółowa: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

" "