teleporady

05.02.2016

Raport nr 13/2016

Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że powziął w dniu 5 lutego 2016 r. wiadomość o zmianie wartości umów spółki zależnej –Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej i podstawowa opieka zdrowotna, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej są udzielane w szpitalu prowadzonym przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.O umowach zawartych przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2015, Emitent informował w raportach bieżących nr 7/2015 z 16.01.2015, 12/2015 z 30.01.2015, 48/2015 z 10.06.2015, 49/2015 z 16.06.2015, 54/2015 z 8.07.2015, 58/2015 z 7.08.2015, 60/2015 z 21.08.2015, 63/2015 z 03.09.2015, 71/2015 z 16.10.2015, 83/2015 z 30.11.2015, 89/2015 z 07.12.2015, 1/2016 z 4.01.2016 oraz 9/2016 z 4.02.2016.W wyniku podpisania aneksów do umów z NFZ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozliczenia wartości umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w okresie 1 styczeń 2015 - 31 grudzień 2015 wartość największej umowy nie uległa zmianie i wynosi 50 325 123,00 zł Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi 58 933 338,07 zł (wzrost o 137 745,72 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "