04.08.2020

Raport nr 12/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) przyjęcie porządku obrad,
6) rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu
z działalności EMC Instytut Medyczny S.A. i Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2019,
7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019,
8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
11) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania
12) podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K
13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K oraz zmiany w Statucie
14) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
15) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Art. 504 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych

EMC IM - Projekty Uchwał na WZA 31.08.2020UZ_EMC IM_01_08_2020_Z1 - Opinia zarządu dot. wyłączenia prawa poboruEMC IM - Polityka wynagrodzeńEMC STATUT tekst jednolityEMCIMSA_Z_2020-08_U2 - ZWZA_Z1