teleporady

26.04.2019

Raport nr 12/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał

Zgodnie z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu (dalej: ZWZ). Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

EMCIMSA_ZWZ_2019-05-24_OgłoszenieEMCIMSA_ZWZ_2019-05-24_Projekty uchwał

" "