teleporady

05.02.2016

Raport nr 12/2016

Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta - Mikulicz sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że powziął w dniu 5 lutego 2016 r. wiadomość o zmianie wartości umów spółki zależnej – Mikulicz sp. z o.o., z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej i podstawowa opieka zdrowotna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną Mikulicz sp. z o.o. w Świebodzicach.O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2015 Emitent informował w raportach bieżących nr 32/2015 z 4.03.2015, 43/2015 z 24.04.2015, 47/2015 z 26.05.2015, 53/2015 z 07.07.2015, 96/2015 z 28.12.2015, 4/2016 z 15.01.2016.W wyniku podpisania aneksów do umów z NFZ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozliczenia wartości umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w okresie 1 styczeń 2015 - 31 grudzień 2015 wartość największej umowy nie uległa zmianie i wynosi 10 964 511,40 zł.Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 15 072 269,29 zł (wzrost o 366 370,29 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "