06.09.2022

Raport nr 11/2022

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zdrowie Sp. z o.o.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 6 września 2022 r. złożył oświadczenie o objęciu nowych 15.382 udziałów w kapitale zakładowym spółki Zdrowie Sp. z o.o. w Kwidzynie, o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi  łączną wartość 7.691.000,00 (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), w zamian za wkład pieniężny w tej samej kwocie.

Objęcie nowych udziałów związane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Zdrowie Sp. z o.o. w ramach którego udziały obejmuje również jeden z mniejszościowych wspólników, tj. Powiat Kwidzyński, który objął 1800 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 900.000 zł (słownie dziewięćset tysięcy złotych 00/100) w zamian za wkład pieniężny w tej samej kwocie.

Łączna wartość podwyższenia kapitału zakładowego to 8.591.000,00 zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy jego całkowita wartość wyniesie 42.410.500,00 zł, ze skutkiem na dzień zarejestrowania tego podwyższenia przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR