16.04.2019

Raport nr 11/2019

Informacja o korekcie do Raportu rocznego za rok 2018 oraz Skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 przekazuje korektę do Raportu rocznego za rok 2018 oraz Skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018.

Zarząd Spółki jednocześnie zapewnia, że treść Raportów jest identyczna z przekazaną w dniu 15 kwietnia 2018 r.

Przedmiotem korekty jest format udostępnionych w raporcie plików Sprawozdanie finansowe EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku i Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2018 z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny SA obejmujące Sprawozdanie Zarządu.

 

Podstawa prawna szczegółowa: § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.