22.08.2018

Raport nr 11/2018

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 sierpnia 2018 roku

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) - Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 22 sierpnia 2018 roku.  

EMCIMSA_NWZ_2018-08-22_Uchwały