teleporady

04.02.2016

Raport nr 11/2016

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 03 lutego 2016 r., podpisanej przez spółkę zależną Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. ugody do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. – Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, która to spółka stała się spółką zależną od EMC Instytut Medyczny SA w roku 2014, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 24/2014 z dnia 11.02.2014 roku. Zawarta ugoda dotyczy kwoty całkowitego wynagrodzenia z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w okresie od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. powstała w celu kontynuowania działalności leczniczej prowadzonej wcześniej przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Powiat Lubiński, organ tworzący dla ZOZ w Lubinie, wskazał Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. jako podmiot przejmujący prawa i obowiązki zlikwidowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Stąd do oceny spełnienia kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjmujemy, iż całkowita wartość zobowiązania NFZ wobec Spółki równa jest sumie zobowiązań względem ZOZ w Lubinie oraz Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.Na podstawie ugody Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu zobowiązał się zapłacić na rzecz Regionalnego Centrum Zdrowia sp. z o.o dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: 142 932,94 zł z tytułu udzielania w okresie od dnia 01.10.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ilości przekraczającej liczbę jednostek rozliczeniowych określonych w umowie nr 03/1/3302673/01/2011/01 z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej.W wyniku zawarcia ugody zmianie uległa wartość największej umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne (realizowanej przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubinie oraz Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.), wynosi 45 552 819,94 zł (zwiększenie o 142 932,94 zł).Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Lubinie (z uwzględnieniem umów zawartych przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubinie) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wynosi 50 387 445,69 zł.Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "