06.07.2020

Raport nr 10/2020

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta – EMC Piaseczno Sp. z o.o.

EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że dniu 6 lipca 2020 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki EMC Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (dalej: „Spółka”), w której Emitent posiada 100% udziałów, podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 13.200.000,00 zł do kwoty 15.170.000,00 zł, tj. o kwotę 1.970.000,00 zł, bez zmiany umowy spółki, poprzez utworzenie 1970 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.970.000,00 zł. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęte zostaną w całości przez Emitenta a zarazem jedynego wspólnika – spółkę EMC Instytut Medyczny S.A. i pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym w kwocie 19.700.000,00 zł, przy czym z kwoty tej kwota 1.970.000,00 zł przeznaczona będzie na pokrycie nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, natomiast kwota 17.730.000,00 zł  zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki (agio). Środki z wkładu wniesionego w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przeznaczone zostaną w całości na bieżąca działalność Spółki.

 

W opinii Zarządu Emitenta informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR