22.08.2018

Raport nr 10/2018

Powołanie osoby nadzorującej

 

Zgodnie z §5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 sierpnia 2018 roku, w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”) powołano Pana Martina Hrežo – powołanie na Członka Rady Nadzorczej z dniem 22 sierpnia 2018 roku. 

Pan Martin Hrežo zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej z wyjątkiem uczestniczenia w konkurencyjnej osobie prawnej - w Penta Hospitals International a. s.  z siedzibą w Bratysławie na Słowacji, gdzie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu oraz w Svet zdravia a. s.  z siedzibą w Bratysławie na Słowacji, gdzie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Martin Hrežo nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej. 

Pan Martin Hrežo zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Martin Hrežo jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Koszycach, na Słowacji, posiada dyplom MBA Durham Business School w Wielkiej Brytanii, ponadto jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych Księgowych w Wielkiej Brytanii (ACCA), Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Aktywami w Wielkiej Brytanii  (IAM) oraz Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw
i Nadużyć Gospodarczych w Stanach Zjednoczonych (ACFE).

Martin Hrežo dołączył do grupy Penta Hospitals International w styczniu 2017 roku po kilku latach pełnienia funkcji dyrektora finansowego i członka zarządu w spółce Svet zdravia a.s., największej prywatnej sieci szpitali ogólnych na Słowacji. Odpowiada za całościowe zarządzanie finansami i zamówienia. 

Martin Hrežo posiada rozległe doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego i zarządzania zdobyte podczas pracy w renomowanych firmach takich jak Deloitte i Grant Thornton. Posiada również bogate doświadczenie w złożonych projektach restrukturyzacyjnych i transformacyjnych w sektorze produkcyjnym, usługowym (Taylor–Wharton, Východoslovenská energetika) i opiece zdrowotnej.