08.01.2020

Raport nr 1/2020

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

arząd EMC Instytut Medyczny S.A. („Spółka”), niniejszym przekazuje treść informacji przekazanych akcjonariuszowi Spółki w dniu 8 stycznia 2020 r. w trybie art. 428 §6 Kodeksu spółek handlowych.
Treść udzielonych przez Spółkę informacji stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zalacznik - tresc informacji