teleporady

Raport nr 1/2019

Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny S.A. raportów okresowych w 2019 roku

 Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

- Jednostkowy raport roczny  za 2018 rok: 15 kwietnia 2019 roku.

- Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok: 15 kwietnia 2019 roku.

- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku: 30 maja 2019 roku,

- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku: 30 września 2019 roku,

- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku: 29 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z §62 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową i jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna szczegółowa:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

"