31.01.2018

Raport nr 1/2018

Terminy raportów okresowych

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018.

 Raporty okresowe za 2017 rok:
- Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2017 rok: 16 marca 2018 roku.
- Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2017 rok: 16 marca 2018 roku.

 Raporty okresowe za 2018 rok:
- Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2018 roku: 15 maja 2018 roku,
- Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2018 roku: 17 sierpnia 2018 roku,
- Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2018 roku: 09 listopada 2018 roku.

 Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową i jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 rok i II kwartał 2018 roku.