26.11.2014

Raport bieżący nr 99 / 2014

Kandydat do Zarządu EMC Instytut Medyczny SA

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1382 ze zm._, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż Pan Tomasz Suchowierski jest kandydatem na członka Zarządu Spółki.

Emitent uznał powyższą informację za spełniającą przesłanki informacji poufnej określonej
w art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _tekst jednolity Dz.U. 2014, poz.94_.