12.09.2012

Raport bieżący nr 98 / 2012

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta EMC Silesia sp. z o.o.

Zgodnie z Art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje na podstawie informacji uzyskanej w dniu 11 września 2012 roku, że w dniu 4 września 2012 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do KRS zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej – EMC Silesia sp. z o.o.

Kapitał zakładowy EMC Silesia sp. z o.o. podwyższony został z kwoty 8.702.000 zł do kwoty 13.802.000 zł i dzieli się na 13.802 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy.
Wszystkie nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki objął większościowy wspólnik – EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Liczba udziałów i głosów z udziałów posiadanych przed zmianą wynosiła 6.029, a procentowy udział w kapitale zakładowym i głosach Spółki wynosił 69,28%. Liczba aktualnie posiadanych udziałów i głosów z udziałów wynosi 11.129, a procentowy udział w kapitale zakładowym i głosach Spółki wzrósł do 80,63%. Pozostałe udziały w spółce posiada Miasto Katowice.
Przeprowadzona emisja udziałów i udział w niej Emitenta związany jest planowaną inwestycją w rozbudowę Szpitala Geriatrycznego w Katowicach, na którą Emitent pozyskał środki w związku z przeprowadzoną emisją serii G.

Ponadto Emitent informował o rozbudowie oraz zdarzeniach związanych z planowaną inwestycją raportami bieżącymi nr 2/2009 w dniu 08.01.2009 r., nr 9/2012 z 25.01.2012 r. oraz w raportach okresowych.