24.11.2014

Raport bieżący nr 97 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2014 r. otrzymał aneks do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczący udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej są udzielane przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w roku bieżącym _2014_ Emitent informował w raportach bieżących nr 10/2014 z 23.01.2014 r., 56/2014 z 03.06.2014 r., 61/2014 z 10.06.2014 r. oraz 80/2014 z 22.08.2014 r.

W wyniku podpisania ww. aneksu wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 11 611 819,00 zł _zwiększenie o 29 068,00 zł_.

W związku z zawarciem wskazanego wcześniej aneksu, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 13 867 973,00 zł _zwiększenie o 29 068,00 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.