12.09.2012

Raport bieżący nr 97 / 2012

Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 11.09.2012 r. otrzymał z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Asset Management SA _PZU-AM_ informację, który działając w imieniu Klientów, na podstawie zawartych umów i zarządzanie portfelami instrumentów finansowych na zlecenie, stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadomił, iż w wyniku rozliczenia w dniu 5 września 2012 r. transakcji sprzedaży 165.900 akcji Spółki, udział portfeli inwestycyjnych klientów PZU-AM w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył w dół 10%.

Liczba akcji i głosów z akcji posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 1.013.323. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 12,17%, natomiast w ogólnej liczbie głosów 10,31%. Liczba aktualnie posiadanych akcji i głosów z akcji wynosi 847.423. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi obecnie 10,18%, natomiast w ogólnej liczbie głosów 8,62%.

Informacje o poprzednich stanach zaangażowania Grupy PZU w akcje Spółki informowała w raportach bieżących nr 24/2005 z 08.08.2005, 83/2007 z 11.12.2007, 60/2009 z 28.07.2009, 65/2009 z 14.08.2009, 67/2009 z 18.08.2009, 84/2012 z 29.08.2012 r. oraz 95/2012 z 10.09.2012 r.