13.09.2011

Raport bieżący nr 97 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 13 września 2011 r. zawartych przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą – KAOS_ oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.

O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011, Emitent informował w raportach bieżących nr 17/2011 z 25.01.2011 r., 23/2011 z 01.02.2011 r., 26/2011 z 04.02.2011 r., 34/2011 z 03.03.2011 r., 40/2011 z 14.03.2011 r., 59/2011 z 05.04.2011 r., 63/2011 z 06.05.2011 r., 66/2011 z 23.05.2011 r., 71/2011 z 16.06.2011 r., 78/2011 z 05.07.2011 r., 82/2011 z 11.07.2011 r., 84/2011 z 15.07.2011 r., 92/2011 z 05.08.2011 r. oraz 94/2011 z 18.08.2011 r.

W wyniku zawarcia ww. aneksów zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 8 707 635,00 _zwiększenie o 2 601,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec należącej do Emitenta spółki zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wynosi obecnie 15 680 277,92 zł _zwiększenie o 53 668,55 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.