03.08.2011

Raport bieżący nr 90 / 2011

Zawarcie umowy kredytowej
z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o zawarciu w dniu 2 sierpnia 2011 r. umowy kredytowej z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna _Bank_ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15 C, I Oddział we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 14.
Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi przez Bank kredytu inwestycyjnego o wartości 20.000.000,00 PLN.
Pozyskane przez Emitenta środki będą przeznaczone na spłatę zadłużenia wobec Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94 z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie nie wyższej niż 13.500.000,00 PLN, z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie nie wyższej niż 3.500.000,00 PLN, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 76/2009 z 30.09.2009 r. i 62/2010 z dnia 27.08.2010 r. oraz na częściowe refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na rozbudowę Szpitala Św. Anny w Piasecznie ze środków własnych Emitenta - w kwocie nie wyższej niż 3.000.000,00 PLN.

Okres dostępności kredytu upływa dnia 30.08.2011 roku.

Zmienne oprocentowanie kredytu, ustalono na bazie stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów w PLN, powiększone o marżę Banku w wysokości 1,7%.

Emitent będzie spłacał kredyt w 180 ratach miesięcznych płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 31 sierpnia 2011 r. Ostatnia rata kredytu płatna 31 lipca 2026 r.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu udzielonego przez Bank na podstawie wyżej wskazanej Umowy kredytowej jest:

• zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.000.000,00 PLN utworzony na 76 modułach firmy CADOLTO, stanowiących własność Emitenta, zlokalizowanych w Piasecznie przy ul. A. Mickiewicza 29 – użytkowanych w charakterze budynku klinicznego, wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu,
• przystąpienie do długu Emitenta wynikającego z wyżej wskazanej Umowy EMC Piaseczno Sp. z o.o.
• podporządkowanie zobowiązań Emitenta wobec Pana Piotra Gerbera zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Józefa Brandta 14, wynikających z umowy trójstronnej z dnia 13 października 2010 r., na podstawie której powstało zobowiązanie Emitenta do bezpośredniej zapłaty na rzecz Pana Piotra Gerbera kwoty 2.905.400,00 PLN,
• pełnomocnictwo dla Banku do rachunku bankowego EMC Piaseczno Sp. z o.o. prowadzonego przez Bank Pekao SA,
• przelew istniejących i przyszłych wierzytelności Emitenta, EMC Piaseczno Sp. z o.o. lub innego podmiotu działającego w ramach Grupy EMC w kwocie nie niższej niż 40.000.000,00 PLN wynikających z zaakceptowanych przez Bank umów/kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za istotną jest łączna wartość umów z Bankiem wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny S.A.