teleporady

20.07.2011

Raport bieżący nr 88 / 2011

Otrzymanie zawiadomienia o zmianach w strukturze akcjonariatu

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż otrzymał od Pani Hanny Gerber, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, zawiadomienie na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcji dokonanej przez osobę wchodzącą w skład organów nadzorczych Emitenta.

Według złożonego zawiadomienia Pani Hanna Gerber poinformowała, że w dniu 19 lipca 2011 roku podpisana została umowa darowizny pomiędzy Hanną Gerber jako darczyńcą a córką Anną Marią Leszczyszyn jako obdarowaną. Przedmiotem umowy darowizny zawartej poza rynkiem regulowanym było 15.467 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu 19 lipca 2011 roku.

Wartość przedmiotu darowizn strony umów ustaliły na jednostkową cenę 10,00 złotych za każdą akcję, to jest na łączną sumę 154.670 złotych. Łączna wartość transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.

" "