30.09.2011

Raport bieżący nr 87 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola - korekta

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 87/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku. W raporcie dotyczącym otrzymania aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu _Oddział Funduszu_, w rodzajach: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_ w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku, niepoprawnie podano, że uległa zmianie łączna wartość zobowiązania Oddziału wobec należącego do Emitenta Szpitala Św. Rocha w Ozimku. W rzeczywistości ww. aneksy nie powodowały zmian wartości umów, dotyczyły jedynie przesunięć pomiędzy poszczególnymi zakresami świadczeń.

Było:
W wyniku podpisania ww. aneksów łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wobec należącego do Emitenta Szpitala Św. Rocha w Ozimku uległo zmianie i wynosi obecnie 12 338 149,40 zł _zwiększenie o 30 000,00 zł_.

Powinno być
W wyniku podpisania ww. aneksów łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wobec należącego do Emitenta Szpitala Św. Rocha w Ozimku nie uległo zmianie i nadal wynosi obecnie 12 308 149,40 zł.

Poniżej zamieszczona została prawidłowa treść raportu bieżącego.
Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 18 lipca 2011 r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_ w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011, Emitent informował w raportach bieżących nr 10/2011 z 18.01.2011 r., 14/2011 z 20.01.2011 r., 27/2011 z 08.02.2011 r., 38/2011 z 11.03.2011 r., 38/2011K z 14.03.2011 r., 64/2011 z 11.05.2011 r., 68/2011 z 27.05.2011 r. oraz 77/2011 z 05.07.2011 r.

W wyniku podpisania ww. aneksów łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wobec należącego do Emitenta Szpitala Św. Rocha w Ozimku nie uległo zmianie i nadal wynosi obecnie 12 308 149,40 zł.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.