21.08.2013

Raport bieżący nr 84 / 2013

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21_ i pkt 22_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 sierpnia 2013 roku ze składu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA odwołano następujące osoby:

p. Hanna Gerber
p. Aleksandra Żmudzińska
p. Danuta Smoleń
p. Marek Michalski
p. Witold Paweł Kalbarczyk
p. Marcin Szuba Jednocześnie Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 sierpnia 2013 roku w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA powołano następujące osoby:

p. Hanna Gerber
p. Eduard Maták
p. Vaclav Jirku
p. Waldemar Krzysztof Kmiecik
p. Michał Wnorowski
p. Artur Smolarek

Wybrani w dniu 20 sierpnia 2013 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali na wspólną pięcioletnią kadencję.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nowi członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec EMC Instytut Medyczny SA, żadna z tych osób nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec EMC Instytut Medyczny SA jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Żadna z tych osób nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.W załączeniu do raportu – notki biograficzne członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

raport_2013-084_zalacznik-notki-biograficzne-czlonkow-RN.pdf