teleporady

28.08.2012

Raport bieżący nr 84 / 2012

Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 28.08.2012 r. otrzymał z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. _PZU_ zawiadomienie, dotyczące spadku zaangażowania poniżej progu 5% udziału w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.

PZU w zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował że w wyniku asymilacji praw do akcji z akcjami zwykłymi spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 23 sierpnia 2012 r. zaangażowanie PZU SA wraz z podmiotem zależnym – PZU Życie SA spadło poniżej progu 5% w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.

Liczba akcji i głosów posiadanych przez PZU przed zmianą udziału wynosiła 447.902. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 6,28%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosił 5,19%. Liczba akcji i głosów posiadanych obecnie nie uległa zmianie i wynosi 447.902. Natomiast procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 5,38%, a udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 4,56%.

Spółka pragnie poinformować, że zmiana wartości procentowych jest wynikiem podwyższenia kapitału w Spółce poprzez emisję akcji serii G o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 72/2012 z dnia 3.08.2012 r.

" "