19.08.2013

Raport bieżący nr 81 / 2013

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 16.08.2013 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU _"TFI PZU SA"_ z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, dotyczące zwiększenia zaangażowania i przekroczenia w górę 25% ogólnej liczny głosów oraz jednocześnie przekroczenia o ponad 2% dotychczas ujawnionego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.

TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy;
2. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny;
3. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji;
4. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2,
_"Fundusze TFI PZU"_, stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt oraz 1 lit. a i art. 87 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowało, że w wyniku rozliczenia w dniu 13 sierpnia 2013 r. transakcji nabycia 228 554 akcji EMC Instytut Medyczny SA _"Spółka"_, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył w górę 25% oraz jednocześnie przekroczył o ponad 2% ogólnej liczby głosów Spółki od dotychczas ujawnionego udziału, tj.:

Liczba akcji i głosów posiadanych przez TFI PZU przed zmianą udziału wynosiła 2 258 714. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 27,12%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosił 22,98%.

Liczba akcji i głosów posiadanych przez TFI PZU po zmianie udziału wynosi 2 487 268. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 29,87%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 25,31%.

TFI PZU poinformował, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego Funduszy TFI PZU w Spółkę.

Ponadto TFI PZU poinformował, że jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych