teleporady

16.08.2012

Raport bieżący nr 80 / 2012

Przyjęcie do depozytu akcji serii G – uchwała KDPW

Zgodnie z § 34 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, iż w dniu 16.08.2012 r. powziął informację o przyjęciu w dniu 14.08.2012 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Uchwały nr 604/12 w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych akcji serii G spółki EMC Instytut Medyczny SA.

Zarząd KDPW w uchwale postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 1.189.602 akcje serii G spółki EMC Instytut Medyczny SA o wartości nominalnej 4,00 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLEMCIM00017, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki EMC Instytut Medyczny SA oznaczone kodem PLEMCIM00017.

Zarejestrowanie wskazanych akcji serii G w depozycie nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLEMCIM00108 w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających przyjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje EMC Instytut Medyczny SA oznaczone kodem PLEMCIM00017, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

" "