teleporady

09.08.2012

Raport bieżący nr 78 / 2012

Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach nabycia i zbycia instrumentów finansowych

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż otrzymał w dniu 09.08.2009 roku od Pana Piotra Gerbera Prezesa Zarządu zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z rejestracją w KRS w dniu 25.07.2012 roku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G Pan Piotr Gerber nabył 267.956 akcji nowej emisji serii G _Akcje_. Nabycie Akcji nastąpiło po cenie emisyjnej równej 7,86 złotych za jedną akcję.

Łączna wartość transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.

Przydział akcji serii G, na które złożono zapisy w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych miał miejsce w dniu 3 stycznia 2012 roku, natomiast przydział akcji nieobjętych w ramach prawa poboru nastąpił 28 lutego 2012 roku. Zamknięcie publicznej oferty akcji serii G nastąpiło 28 lutego 2012 roku.

" "