31.07.2013

Raport bieżący nr 77 / 2013

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad uchwały i zmianę punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informację, że w dniu 31 lipca 2013 roku otrzymał od Soporto Invert B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia wniosek o umieszczenie w porządku obrad uchwały i zmianę punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 sierpnia 2013 roku.

Soporto Invert B.V., poprzez pełnomocnika działającego na podstawie należycie udzielonego pełnomocnictwa _kopia pełnomocnictwa została załączona do wniosku_, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwróciła się do Zarządu Spółki z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad i poddanie pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej uchwały:

Uchwała nr ___/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2013 roku
w sprawie
zmiany statutu EMC Instytut Medyczny S.A.
oraz upoważnienia Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny S.A. do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany treści § 9 ust. 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

" 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są:
a. Prezes Zarządu samodzielnie
b. dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."
w następujący sposób:

"6. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Dodatkowo Akcjonariusz wniósł o zmianę punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanego we wniosku Soporto Invest B.V. z dnia 16 lipca 2013 r. a następnie opublikowanego w raporcie bieżącym Spółki nr 71/2013 w następujący sposób:

– zmiana punktu 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanego we wniosku Soporto Invest B.V. z dnia 16 lipca 2013 r. a następnie opublikowanego w raporcie bieżącym Spółki nr 71/2013, poprzez nadanie mu treści "Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej"; oraz

– zmiana punktu 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanego we wniosku Soporto Invest B.V. z dnia 16 lipca 2013 r. a następnie opublikowanego w raporcie bieżącym Spółki nr 71/2013, poprzez nadanie mu treści "Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej".

Spółka Soporto Invest B.V. poinformowała, że na dzień składania niniejszego żądania jest akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio 1.215.779 _jeden milion dwieście piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć_ akcji Spółki uprawniających do 2.013.522 _dwóch milionów trzynastu tysięcy pięciuset dwudziestu dwóch_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,60% akcji w kapitale zakładowym Spółki i odpowiednio 20,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenie Spółki. W związku z tym Soporto Invest B.V. jest upoważniona do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przyjął wniosek i potwierdza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMC Instytut Medyczny SA odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2013 r. o godzinie 15.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Pilczyckiej 144-148 – z proponowanym nowym porządkiem obrad _nowy porządek obrad i projekty uchwał w załączeniu_.Do niniejszego raportu dołączono także kopię wniosku Akcjonariusza.


nowy-porzadek-obrad_NWZ_2013-08-20.pdf
nowe-projekty-uchwal-NWZ_2013-08-20.pdf
zal_raport_2013-77_wniosek-Akcjonariusza.pdf