teleporady

29.07.2013

Raport bieżący nr 76 / 2013

Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Niniejszym Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"EMC"_ informuje, że w dniu 29 lipca 2013 roku otrzymał od Pana Piotra Gerbera - Prezesa Zarządu EMC, zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi _"Ustawa o obrocie"_ o zbyciu akcji EMC.

Według złożonego zawiadomienia Pan Piotr Gerber poinformował o dokonaniu w dniu 25 lipca 2013 r. na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., transakcji zbycia akcji EMC przez osobę blisko związaną z Panem Piotrem Gerberem w rozumieniu art. 160 Ustawy o obrocie, tj. MLV 43 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"MLV 43"_.
MLV 43 zbyła na rzecz CareUp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia _"CareUp"_ 1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_ _"Akcje"_.

DATA TRANSAKCJI RODZAJ TRANSAKCJI WOLUMEN CENA

25 LIPCA 2013 R.

SPRZEDAŻ
1.982.828
37.277.166,40 zł

Zbycie wyżej wymienionych Akcji nastąpiło na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 25 lipca 2013 r. w ramach rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji EMC ogłoszonego w dniu 28 maja 2013 r. przez CareUp oraz Soporto Invest B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia.
W wyniku powyższego rozliczenia, nastąpiło zapisanie ww. akcji EMC na rachunku nabywcy akcji.

Łączna wartość transakcji wyniosła 37.277.166,40 zł. Cena sprzedaży za jedną Akcję wyniosła 18,80 zł.

MLV 43 jest spółką bezpośrednio kontrolowaną przez Panią Matyldę Gerber, córkę Pana Piotra Gerbera - Prezesa Zarządu EMC. Pani Matylda Gerber pełni również funkcję Członka Zarządu MLV 43.

Pan Piotr Gerber, Pani Matylda Gerber oraz MLV 43 wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _tj. Dz.U. 2010 Nr 2011, poz. 1384 z późn. zm._

" "