29.07.2013

Raport bieżący nr 75 / 2013

Pośrednie zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Niniejszym Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"EMC"_ informuje, że w dniu 29 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Pani Matyldy Gerber, w oparciu o art. 69 w zw. z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie publicznej"_ iż w dniu 25 lipca 2013 roku, Pani Matylda Gerber zbyła pośrednio - za pośrednictwem MLV 43 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"MLV 43"_ - 1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. zawiadomieniu, powyższe zbycie nastąpiło w dniu 25 lipca 2013 r. w ramach rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji EMC ogłoszonego w dniu 28 maja 2013 r. przez CareUp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia _"CareUp"_ oraz Soporto Invest B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia. MLV 43 sprzedała, a CareUp kupiła 1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_. W wyniku powyższego rozliczenia, nastąpiło zapisanie ww. akcji EMC na rachunku nabywcy akcji.

Przed ww. zbyciem Pani Matylda Gerber posiadała pośrednio – za pośrednictwem MLV 43 - 1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_.
Pani Matylda Gerber była stroną porozumienia w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, w skład którego wchodziły Pani Matylda Gerber oraz Pani Maria Gerber, posiadającego pośrednio – za pośrednictwem MLV 43 - 1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. zawiadomieniu, obecnie Pani Matylda Gerber nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji EMC.
W związku z powyższym zbyciem, powyżej wskazane porozumienie w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej przestało istnieć.

Pani Matylda Gerber nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów EMC w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Poza MLV 43, żaden inny podmiot zależny od Pani Matyldy Gerber nie posiada bezpośrednio i pośrednio żadnych akcji EMC.

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Panią Matyldą Gerber do wykonywania praw głosu z akcji EMCPodstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. Dz.U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm._