23.07.2014

Raport bieżący nr 72 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 22 lipca 2014 r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym _2014_ Emitent informował w raportach bieżących nr 12/2014 z 24.02.2014 r., 36/2014 z 28.02.2014 r., 50/2014 z 30.04.2014 r. oraz 62/2014 z 12.06.2014 r.

W związku z podpisaniem wymienionych wyżej aneksów wartość największej umowy nie uległa zmianie.
Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 13 357 063,93 zł _wzrost o 1 953 589,36 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.