26.07.2013

Raport bieżący nr 72 / 2013

Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Niniejszym Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_ informuje, że w dniu 26 lipca 2013 roku otrzymał od CareUp B.V. _"CareUp"_ oraz Soporto Invest B.V. _"Soporto"_ zawiadomienie, zgodnie z obowiązkami informacyjnym wynikającymi z Art. 69 i 77 ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._, że w związku z nabyciem w dniu 25 lipca 2013 roku w ramach wezwania, ogłoszonego na podstawie art. 74 ust. 1 i Art. 91 ust. 6 Ustawy w dniu 28 maja 2013 roku, CareUp bezpośrednio i pośrednio przez Soporto, posiadają łącznie 5.696.510 akcji Spółki, uprawniających do 7.196.548 głosów, reprezentujących 68,41% kapitału Spółki i 73,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

CareUp jest spółką zależną Svet Zdravia Holdings Limited _poprzednio Obona Trading Limited_ z siedzibą w Nikozji, Cypr, kontrolowaną przez Penta Investments Limited z siedzibą w St Helier, Jersey, wchodzącą w skład grupy kapitałowej Penta, kontrolowanej przez Penta Investment Group Limited, spółkę założoną zgodnie z prawem Jersey, z siedzibą przy 17 the Esplanade, JE23QA St Helier, Jersey.

Poza Soporto, żaden podmiot zależny od CareUp ani żaden członek grupy kapitałowej Penta opisanej powyżej nie posiada żadnych akcji Spółki.

CareUp zamierza dokonać dalszego zwiększenia swojego posiadania, bezpośrednio lub pośrednio, w okresie kolejnych 12 miesięcy, do 100% akcji Spółki.

CareUp nie zawarł żadnej umowy z żadną osobą trzecią, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. W załączeniu do raportu kopia otrzymanego zawiadomienia od CareUp i Soporto w trybie Art. 69 i 77 ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._.

zal_raport_2013-72_wezwanie.pdf