teleporady

30.07.2013

Raport bieżący nr 72 / 2013

Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A. – korekta

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje ponownie poprawną treść zawiadomienia otrzymanego od CareUp.
W raporcie bieżącym nr 72/2013/K z dnia 29 lipca 2013r., w wyniku omyłki pisarskiej w notyfikacji omyłkowo wskazano, że nabyte przez CareUp w ramach wezwania i obecnie posiadane 702.295 _siedemset dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć_ uprzywilejowane akcje imienne EMC Instytut Medyczny S.A. oznaczone kodem ISIN PLEMCIM00025, uprawniają do 1.404.550 _jednego miliona czterystu czterech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu_ głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.
Prawidłowa liczba głosów do których uprawnia wskazana powyżej liczba akcji imiennych to 1.404.590 _jeden miliona czterysta cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt_.

Pozostałe elementy notyfikacji pozostają bez zmian.

W załączeniu skan korekty oczywistej omyłki pisarskiej.

zal_raport_2013-72_wezwanie-korekta.pdf

" "