03.08.2012

Raport bieżący nr 72 / 2012

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, iż w dniu 02.08.2012r. Spółka otrzymała Postanowienie z dnia 25.07.2012 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z którym Sąd dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 28.550.448,00 zł do kwoty 33.308.856,00 zł, tj. o kwotę 4.758.408,00 zł.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez emisję 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4,00 zł _cztery złote_ za każdą akcję w drodze oferty publicznej skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy.

Po rejestracji emisji serii G kapitał zakładowy EMC Instytut Medyczny SA dzieli się na:
- 1.500.038 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00 złote każda,
- 2.500.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 złote każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 złote każda,
- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 złote każda,
- 737.512 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 złote każda,
- 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 złote każda,
- 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4,00 złote każda.W następstwie tej rejestracji ogólna liczba akcji wzrosła do 8.327.214, a ilość głosów na WZA do 9.827.252.