22.06.2011

Raport bieżący nr 72 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 22 czerwca 2011 r. aneksów do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

W związku z wniesieniem aportem przez EMC Instytut Medyczny SA NZOZ Szpital św. Anny w Piasecznie, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do nowoutworzonej spółki zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. i wyrażeniem zgody przez Oddział Funduszu na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień stroną ww. umowy staje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital św. Anny w Piasecznie prowadzony przez EMC Piaseczno sp. z o.o.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej niezmiennie i nieprzerwanie są udzielane przez NZOZ Szpital Św. Anny w Piasecznie.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011Emitent informował w raportach bieżących nr 35/2011 z 04.03.2011 r.; 57/2011 z 1.04.2011 r., 69/2011 z 7.06.2011 r. oraz 70/2011 z 9.06.2011 r.

W wyniku zawarcia ww. aneksów uległo zmianie łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału z tytułu świadczeń udzielanych przez NZOZ Szpital Św. Anny w Piasecznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku i wynosi obecnie 20 660 416,00 zł _zwiększenie o 11 016,00 zł_

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.